DASKGüvencenizdir

Zorunlu Deprem Sigortası - DASK

 

1. Zorunlu Deprem Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk ve yer kayması sonucu sadece binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan oluşan maddi hasarlara karşı sigorta bedeline kadar teminat sağlamaktadır.

2. Zorunlu Deprem Sigortasında Hangi Haller Teminat Dışında Kalmaktadır?

- Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
- Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
- Manevi tazminat talepleri.

3. Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları Kapsamaktadır?

Belediye sınırları içinde kalan meskenlerden kapsamda bulunan binalar şunlardır:
- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
- 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa, bağ, bahçe, tarla" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

4. Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Değildir?

- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
- 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
- Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar,
- İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

5. İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Mıdır?

Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

6. Primler Nasıl Tespit Edilmektedir?

Ödenmesi gereken prim tutarı binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı ve sigortalanacak meskenin brüt yüzölçümü kriterlerine göre belirlenmektedir.
Yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır. Ayrıca, vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen veya vadesi bitmeden yenilenen poliçeler için %20 oranında indirim uygulanır.

7. Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Teminat Limiti Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 140 Bin TL olarak belirlenmiştir.

8. Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmadan Deprem Teminatlı Bir Konut Sigortası Yaptırmak Mümkün Müdür?

Eğer Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmamışsa deprem sonucu binada oluşan hasarlar ile ilgili maddi zararlarınız karşılanamamaktadır. Ancak deprem teminatı olan bir eşya sigorta poliçeniz varsa deprem nedeniyle oluşan eşya hasarlarınız güvence altındadır.

9. Zorunlu Deprem Sigortası’nda Belirtilen Teminat Bedeli Evin Bedelinden Farklı Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası evinizin büyüklüğü ve yapı tarzına göre yeniden inşa edilmesi için gereken inşaat bedelini karşılar ve arsa bedeli teminata dâhil edilmez. Eğer konutun değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, aşan kısım için isteğe bağlı olarak deprem teminatı olan bir konut poliçesi alabilirsiniz.

10. Hasar Görmüş Konutlar İçin Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Düzenlenebilir Mi?

Hasar görmüş binalar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca "hafif/orta/ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılmaktadır.
- "Hafif" hasarlı olarak belgelendirilen binalar, sigortalının bu yöndeki beyanına istinaden sigorta kapsamına alınabilir.
- "Orta" hasarlı binaların sigortalanabilmesi için, sigorta ettiren tarafından bu binalar için oturulabilir durumda olduklarını gösterir bir "yapı kullanma izni" verildiğinin belgelendirilmesi veya "yapı kullanma izni"nin alınamadığı durumlarda ise,
-- Yapı denetim uygulaması olan illerde, onarımı denetleyen yapı denetim firmaları tarafından düzenlenmiş, onarımın onarım ruhsatına uygun olarak yapıldığını gösterir belge,
-- Yukarıda dışındaki durumlarda ise, onarımı yapan ve denetleyen fenni sorumlulardan, gerekli onarımın uygun olarak yapıldığını gösterir bir belgenin getirilmesi ve tarih ve numarasının poliçeye "açıklama" olarak kaydedilmesi yeterli olacaktır.
- "Ağır" hasarlı olarak nitelenen binaların yıkılması gerekmekte olup, bunların sigorta teminatı altına alınması mümkün değildir.

 

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından hasar durumu aşağıda belirtilen çağrı merkezine bildirilmelidir.

DASK ( DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ) ÇAĞRI MERKEZİ : ALO : 125
DASK'ın İnternet Sitesi : www.dask.gov.tr

Kriz merkezlerine nasıl ulaşılabilir?
• AKOM 0 212 321 17 39
• Akut Kriz Merkezi 0 212 252 46 44 - 0 532 211 85 67

SIKÇA SORULAN SORULAR:

- Dask İle İlgili Bilgiler

- Dask Sigorta Primi

- Dask Sigorta Bedeli

- Dask Poliçesi Düzenleme

- Dask Hasar İşlemleri

- Dask Zeyil ve İptaller

- Tapu İle İlgili Bilgiler